• Polityka prywatności

I. WSTĘP

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu „pARTs” prowadzonego pod adresem www.parts-jewelry.pl (dalej jako: Serwis) jest Firma Karlik sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kaliskiej 26, 61-131 Poznań (dalej jako Administrator). Kontakt z Administratorem: kontakt@parts-jewelry.pl.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: adresu e-mail: iodovolvo@karlik.poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia danych osobowych przekazywanych przez użytkownika (zgodnie z definicją zawartą
  w Regulaminie Serwisu).
 4. Cel i zakres danych osobowych, którymi posługuje się Administrator został szczegółowo wskazany w dalszej części tego dokumentu oraz w Regulaminie Serwisu.
II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE


1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów posługiwania się przez Administratora danych osobowych przekazywanych przez użytkowników.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezalogowanych użytkowników Serwisu korzystających z usług i funkcjonalności,
  z których korzystanie nie wymaga logowania (np. formularz kontaktowy, dostęp do informacji i treści niewymagających założenia konta).
 2. Dane nie będą pozyskiwane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych, teleinformatycznych, IT, dostawcom usług hostingowych, serwisantom tych usług i urządzeń teleinformatycznych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze),
  • innym podmiotom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług
   i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 4. Administrator, nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  • dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  • sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
  • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych do innego administratora,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
   w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na okres przed jej wycofaniem

– na zasadach określonych w RODO.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 2. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności i Regulaminie Serwisu.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes". W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - „wyraźna zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia”.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio
  • czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa; czas do wniesienia sprzeciwu,
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III. B. KONTO KLIENTA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: uśude),
   Umowy o usługę Udostępnienia Konta Klienta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w zw. z przepisami o ochronie praw konsumentów oraz w zw. z przepisami o treściach i usługach cyfrowych) – „wykonanie umowy” oraz „realizacja obowiązków prawnych”,
  • dochodzenie roszczeń wynikających z umowy, rozpatrywanie reklamacji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z ww. Umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny w zw. z przepisami o treściach i usługach cyfrowych, w zw. z przepisami o prawach konsumentów.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu rejestracji i prowadzenia bezpłatnego Konta Klienta, w szczególności:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numeru telefonu,
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas niezbędny do realizacji umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
 • czas do momentu cofnięcia udzielonej zgody, co nie wpływa na okres przed jej cofnięciem.
 1. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym rejestracji i prowadzenia konta w Serwisie. Brak przekazania danych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

III. C. USŁUGI SERWISU: UMOWY, ZAMÓWIENIA, REKLAMACJE i NIEZGODNOŚCI

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym umożliwienie korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Serwisu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z usług dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników oraz jej właściwe wykonanie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „wykonanie umowy” oraz „wyraźna zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia” – dotyczy przypadków, w których użytkownik dobrowolnie i samodzielnie ujawnia takie informacje w Serwisie. Dane te nie są wymagane przez Administratora, w związku z tym, jeśli użytkownik je ujawni, oświadcza tym samym, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie w ramach usługi/funkcjonalności Serwisu, w której jej ujawnił,
 • wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur, archiwizowania dokumentacji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny",
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umowy, rozpatrywanie reklamacji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
 • poprawa jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji klienta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes".
 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres doręczenia,
  • adres e-mail,
  • numeru telefonu,
  • dane do faktury VAT,
  • inne informacje przekazane przez użytkownika.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas niezbędny do realizacji umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, dotyczące archiwizacji dokumentów,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 1. Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy i usług Serwisu. Konsekwencją braku przekazania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub korzystania z usług Serwisu. W przypadku przepisów prawnych przekazanie danych jest obowiązkowe.

III. D. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes". W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - „wyraźna zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia”.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio
  • czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego; czas do wniesienia sprzeciwu,
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 5. Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.

III. E. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA i UMOWA O DOSTARCZENIE NEWSLETTERA

      E.1. Komunikacja marketingowa:

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  • komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
   (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub MMS) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu – np. w przypadku przesyłania dodatkowych materiałów marketingowych, zaproszeń na wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”,
  • realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach
   i usługach Administratora oraz podmiotów trzecich (np. partnerów handlowych) współpracujących z Administratorem (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy
 o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w zakresie kanału komunikacji ww. treści marketingowych, a to wedle wyboru użytkownika.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
 • czas do momentu wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na okres przed jej wycofaniem.
 1. Odbiorca komunikacji marketingowej może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jej otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny, znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika lub poprzez kontakt
  z Administratorem za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania takich informacji. Konsekwencją braku przekazania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.

E.2. Newsletter – umowa o dostarczenie Newslettera:

 1. W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania Newslettera, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawierana jest Umowa o dostarczenie Newslettera, w oparciu o zasad, o których mowa w Regulaminie. W związku z tym faktem, Administrator przetwarza dane w celu:
  • zawarcia Umowy o udostępnienie Newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w zw. z przepisami o ochronie praw konsumentów oraz w zw. z przepisami o treściach i usługach cyfrowych) – „wykonanie umowy” oraz „realizacja obowiązków prawnych”,
  • dochodzenie roszczeń wynikających z Umowy o udostępnienie Newslettera, rozpatrywanie reklamacji dot. Umowy o udostępnienie Newslettera jako przedmiotu świadczenia cyfrowego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z ww. Umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny w zw. z przepisami o treściach i usługach cyfrowych, w zw. z przepisami o prawach konsumentów.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zrealizowania Umowy o udostępnienie Newslettera, w szczególności takie jak
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do realizacji umowy,
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, przepisy konsumenckie, przepisy o treściach i usługach cyfrowych,
  • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.

Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym rejestracji i prowadzenia konta w Serwisie. Brak przekazania danych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu

 

III. F. FACEBOOK/INSTAGRAM

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej: Meta), którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/partsjewelry oraz https://www.instagram.com/parts_jewelry/ (dalej: Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług firmy Meta, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
 3. w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",
 4. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Meta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania,
  w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".
 5. Administrator ma prawo do przetwarzania:
 6. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku/Instagramie lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Meta,
 7. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
 8. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka/Instagrama (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 9. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Meta wynikają wprost z:
  1. regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms oraz na stronie Instagrama pod adresem: https://help.instagram.com/581066165581870) oraz
  2. „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy oraz na stronie Instagrama pod adresem: https://privacycenter.instagram.com) lub
  3. przepisów prawa

- oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook/Instagram.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 2. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka/Instagrama),
 3. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka/Instagrama). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała,
 4. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka/Instagrama.
 5. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka/Instagrama, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 7. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług Meta, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Administrator oraz Meta są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
 9. w niniejszym dokumencie,
 10. w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy, na stronie Instagrama pod adresem: https://privacycenter.instagram.com/policy,
 11. w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 12. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Meta o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka/Instagrama pod adresem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 1. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III. F. INNE PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Serwis zawiera wtyczki lub innego rodzaju odnośniki do portali społecznościowych (w tym ich wersji w formie aplikacji mobilnej) innych niż Facebook/Instagram, które znajdują się w widocznym miejscu na stronie Serwisu. W takim przypadku podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych pozostają właściciele ww. portali i aplikacji mobilnych. O ochronie danych osobowych można przeczytać więcej w informacji (najczęściej nazwanej polityką prywatności) na ten temat znajdującej się na stronach ww. portali lub w ich wersjach aplikacji mobilnych.
 2. Mając na uwadze pkt. 1 powyżej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników korzystających z rzeczonych portali lub aplikacji mobilnych, z wyjątkiem danych, które przetwarzane są:
  1. w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",
  2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem portalu społecznościowego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania,
   w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

Z tego powodu Administrator ma prawo do przetwarzania:

 1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego portalu społecznościowego,
 2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
 3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

IV DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin Serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
  w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „INFORMACJI O PLIKACH COOKIES”:

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności serwisu dostępnego pod adresem www.parts-jewelry.pl.
 2. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:
  • rozwoju technologii;
  • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji;
  • rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych funkcjonalności.
 3. O zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.